Quảng Nam: Núi Thành phấn đấu lên thị xã với 94,68/100 điểm

Share

Với 94,68/100 điểm, cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn đô thị loại IV, song vẫn còn đó nhiều thách thức trong việc phát triển thị xã Núi Thành theo hướng hiện đại, bền vững.

Thực trạng đô thị

Đã gần 40 năm kể từ ngày thành lập (3.12.2983), diện mạo của Núi Thành đã có những bước chuyển đáng ghi nhận, vận hội mới của một vùng đất mở đầy tiềm năng được khai phóng. Tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm lực, Núi Thành từng bước vượt qua nhiều khó khăn, có bước tiến dài trong nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Theo ông Trần Hồng Dương – Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Núi Thành, với ưu thế về vị trí địa lý, lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường, Núi Thành đã hội đủ điều kiện để trở thành đô thị phát triển hiện đại và bền vững trong tương lai, làm động lực phát triển lan tỏa và liên kết chặt chẽ với các đô thị xung quanh.

Những năm qua, đô thị Núi Thành đã từng bước xây dựng đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Đến nay, đô thị Núi Thành đã đạt 94,68/100 điểm, cơ bản đủ điều kiện đạt chuẩn đô thị loại IV.

Quảng Nam: Núi Thành phấn đấu lên thị xã với 94,68/100 điểm
Quảng Nam: Núi Thành phấn đấu lên thị xã với 94,68/100 điểm

Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ so với mục tiêu đặt ra. Trong quá trình phát triển đô thị, Núi Thành vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn kém phát triển, hạ tầng khung đô thị phát triển chưa đồng bộ, chưa tạo động lực thu hút đầu tư tương xứng với tiềm năng địa phương. Cùng với đó, nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thu hút được các dự án lớn về đầu tư phát triển đô thị.

“Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xúc tiến đầu tư và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị còn chồng chéo trong phạm vi ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai. Cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức cho cộng đồng dân cư đô thị chưa được triển khai đồng bộ. Nếp sống văn minh đô thị còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của đô thị và xã hội hiện đại” – ông Dương nhìn nhận.

Tại hội nghị chuyên đề mới đây do UBND huyện tổ chức, thực trạng chung được ghi nhận là xuất phát điểm phát triển đô thị của Núi Thành vẫn thấp, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, kinh tế chưa đủ mạnh. Điều đó dẫn đến việc đầu tư xây dựng và phát triển đô thị không đầy đủ, làm mất cân đối và quá tải đối với hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị.

Cùng với đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với công tác xây dựng huyện Núi Thành thành thị xã còn chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực quản lý đô thị của cán bộ – công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp cơ sở cũng đang là tồn tại được đặt ra.

Phấn đấu lên thị xã vào năm 2023

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống đô thị đảm bảo tính bền vững, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển kinh tế trong từng giai đoạn là quan điểm xây dựng đô thị Núi Thành đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quảng Nam: Núi Thành phấn đấu lên thị xã với 94,68/100 điểm
Quảng Nam: Núi Thành phấn đấu lên thị xã với 94,68/100 điểm

Trong đó, xây dựng, phát triển và phát triển đô thị phải đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái, gắn với đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Ông Lê Văn Sinh – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Địa phương xác định sẽ phát triển mở rộng đô thị Núi Thành gắn với xây dựng nông thôn mới và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực về đất đai. Mục tiêu là xây dựng vùng đô thị trở thành động lực phát triển kinh tế, làm tiền đề lan tỏa, thu hút đầu tư phát triển khu vực nông thôn.

Xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hiện đại đang là yêu cầu cấp thiết của các cấp, ngành và của cả hệ thống chính trị. Vừa đảm bảo yêu cầu phát triển trước mắt để làm động lực phát triển, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu định hướng lâu dài, không để tụt hậu và cản trở sự phát triển cho giai đoạn sau”.

Huyện Núi Thành đang cụ thể hóa mục tiêu phát triển đô thị Núi Thành theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 – 20250). Đó là từng bước xây dựng đô thị Núi Thành theo hướng hiện đại, đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn để sớm nâng cấp hành chính từ huyện thành thị xã, chậm nhất đến năm 2023, phấn đấu sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Sau năm 2025, việc xây dựng thị xã Núi Thành sẽ theo hướng đảm bảo các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2030.

TẢI BẢNG GIÁ - HOTLINE : 0935 352 888